Kérdőíves felmérés a turisztikai imázs vizsgálata céljából

A turisztikai imázselemzések szakirodalmának, módszereinek értékelésére, valamint a térség természeti-társadalmi adottságaira és turisztikai vonzerőire alapozva történtik az imázselemzések változóinak meghatározása. Olyan változókat határozunk meg, amelyek az imázsképződést az adott helyen, desztinációban befolyásolják. A szakirodalom és eddigi tapasztalataink alapján kiválasztott, megalapozott változókat az adott területhez és turizmustípushoz illesztjük, hogy relevánssá váljanak. Ezt követően történik a kérdőív és az interjú kérdéssor összeállítása. A kérdőívek tesztelése során ezek további szűrésére, változtatására, kiegészítésére kerül sor.

A kérdőíves felmérés lebonyolítása meghatározott helyen, időben történik. A mintavétel módja igen különböző lehet,  az egyszerűen elérhető alanyokra építő, esetleges mintavételtől egészen a reprezentatív mintavételig terjedhet.

Kérdőív felépítése

A kérdőívek összeállításakor általában a következők szempontokra, változókra helyezzük a hangsúlyt:

 • a desztináció ismertsége és megkülönböztető jegyei;
 • a desztináció imázsa képi megjelenítés és a térséghez társított jelzők formájában;
 • a látogatások száma (előszöri vagy visszatérő látogató);
 • a látogatók tartózkodási ideje;
 • a látogatók utazási motivációja;
 • a látogatók által használt információforrás;
 • a látogatók elégedettsége a turisztikai szolgáltatásokkal;
 • a látogatók továbbajánlási vagy visszatérési hajlandósága;
 • a látogatók turisztikai igényei, elvárásai;
 • a helyi lakosok területre vonatkozó identitásának erőssége;
 • a helyi lakosok hogyan ítélik meg a turizmus szerepét lakóhelyükön;
 • a helyi lakosok hogyan viszonyulnak a turistákhoz;
 • a helyi lakosok miben látják a helyi turizmus előnyeit, hátrányait és fejlődési esélyeit;
 • a megkérdezettek társadalmi és demográfiai jellemzői (kor, nem, foglalkozás, képzettség stb.).

Kérdőívek feldolgozása

A kérdőívek feldolgozásakor az alábbi elemzéseket végezzük el:

 • a megkérdezett turisták, illetve a helyi lakosság jellemzőinek, profiljainak (kor, nem, képzettség stb.) leíró statisztikai elemzése;
 • a vendégkör esetében az utazás jellemzőinek leíró elemzése, olyan változók mentén, mint például tartózkodási idő, szálláshely, utazás gyakorisága, információforrás, motiváció, elégedettség és visszatérési hajlandóság;
 • klaszterelemzés a helyi lakosság csoportosításához a területre vonatkozó identitás erősségének tekintetében;
 • többdimenziós skálázás módszere a desztinációnak a régió turizmusában betöltött szerepkörére vonatkozó megítélés „tér-képezéséhez”;
 • az imázs képi elemeinek (egyedi, jellegadó, a turizmus szempontjából fontosnak minősülő jegyek és térelemek) leíró statisztikai elemzése;
 • faktorelemzés az imázs reprezentatív elemeinek rendszerezéséhez;
 • szemantikai megkülönböztetés a desztinációk profiljainak kimutatásához, valamint az egyes véleménycsoportok és desztinációk összehasonlításához.

Összehasonlító, értékelő vizsgálat

A kérdőíves felmérés során nyert eredmények összevetésre kerülnek a „hivatalos turisztikai imázs” tartalomelemzésének eredményeivel és a desztináció tényleges adottságaival.

 

Imázselemzés módszere Spiegler P. 2011 alapján.

Leave a Comment.

2 + 1 =